I forbindelse med utbruddet av Koronaviruset er brannvesenet kjent med at det vurderes å ta i bruk enkelte bygg/lokaler til annen bruk enn de normalt brukes til, eksempelvis overnatting. Brannvesenet vil med dette notatet informere virksomheter om hva som gjelder dersom man tar i bruk bygg/lokaler til annen bruk enn de normalt brukes til.

Vi understreker at notatet tar utgangspunkt i brannsikkerhet ved kortvarig endring av bruk jf. Brann og eksplosjonsvernloven § 7. Endring av bruk krever normalt søknad til kommunen og tillatelse ihht  Plan og bygningsloven. I forbindelse med Koronapandemien har det blitt vedtatt en midlertidig forskrift som gir unntak fra enkelte regler i Plan- og bygningsloven. Se hele forskriften her. 

Brannsikkerhet ved kortvaring endring av bruk. 

  • Det forutsettes at minimumskrav til personsikkerhet tilfredsstilles.
  • Det må sendes melding til brannvesenet, slik at brannvesenet er kjent med at det er mennesker tilstede i et bygg det vanligvis ikke ville vært det, eller der det er andre forhold som går utover det normale. Dette gjøres via skjema nedenfor.  
  • Risikoer må vurderes og nye rutiner må lages, tilpasset den nye bruken av bygget. Disse må gjøres kjent for alle berørte.
  • Eier har ansvar for at det utarbeides instrukser for ansvarlig person som viser ansvarsområde og myndighet tillagt denne rollen.
  • Ansvarlig person skal ha god kjennskap til instrukser, særskilte risikoer, rømningsveier og slokkemidler.
  • Branninstruks og rømningsplan skal være hengt opp på lett synlig sted i rom/lokale hvor overnatting finner sted.
  • Rømningsveiene skal være lett tilgjengelige, og fri for hindringer helt frem til sikkert sted.
  • Bruk av stearinlys, røyking eller ild er ikke tillatt i bygningen ved overnatting.
  • Alt personale skal gjøres kjent med branninstruks, rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal, slokkeutstyr og bruken av dette.

 

Ved eventuelle endringer må brannvesenet informeres på tlf. 64 85 10 00.