Styremøte 21.10

Dokumenter
Protokoll

28/13 2 TERTIALRAPPORT

29/13 ARBEIDSRETTENSDOM VEDR. PENSJONSRETTIGHETER FOR NYE GRUPPER

 

Representantskapet 06.09

Dokumenter
Protokoll

5/13 ØKONOMIPLAN 2014 - 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014

6/13 PENSJONSKOSTNADER OG REVIDERT BUDSJETT 2013

 Styremøte 28.8

Dokumenter
Protokoll

22/13 ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014

23/13 PLASSERING AV NY BRANNSTASJON I ENEBAKK

24/13 MULIG ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENSTEN I FOLLO-
OG MOSSEREGIONEN (FMBR)

25/13 UTVIDELSE AV SAMARBEIDSAVTALE OM BEREDSKAPSMESSIGE
OPPGAVER

26/13 ØKTE PENSJONSKOSTNADER 2013 – REVIDERT BUDSJETT

27/13 REFERATSAKER - 28.08.2013

 

Styremøte 20.6

Dokumenter
Protokoll

 

16/13 1. TERTIALRAPPORT 2013

17/13 SKADE PÅ VANNTANK FOR KROKLØFT

18/13 OPPRETTELSE AV FAGSTILLINGER

19/13 DRØFTINGSPROTOKOLL VEDRØRENDE FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN

20/13 REFERATSAKER

21/13 TILSYN FRA DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OGBEREDSKAP

 

Representantskapet 26.4

Dokumenter

Protokoll

1/13 ÅRSREGNSKAP 2012

2/13 ÅRSBERETNING 2012

3/13 ENEBAKK BRANNSTASJON MED BEREDSKAPSNIVÅ

4/13 FORSLAG TIL UTARBEIDELSE AV ØKONOMIPLAN 2014-2017

 

 

Styremøte 8.4

Dokumenter

Protokoll

7/13 ENEBAKK BRANNSTASJON MED BRANNBEREDSKAPSNIVÅ

8/13 DELEGERT MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRENE - OPPHEVELSE AV STYREVEDTAK

9/13 BRANNRAPPORTERING 2012

10/13  TEKNISK SVIKT 110 SENTRALEN

11/13 ÅRSREGSNKAP 2012 – 2 GANGSBEHANDLING

12/13 ÅRSBERETNING 2012 – 2 GANGSBEHANDLING

13/13 SØKNAD OM OMDISPONERING AV VELFERDSMIDLER

14/13 BREV FRA FOLLORÅDET VEDRØRENDE UTARBEIDELSE AV
           ØKONOMIPLAN 2014 – 2017

15/13 REFERATSAKER - 08.04.2013

 

Styremøte 26.2

Dokumenter
Protokoll

1/13 ÅRSREGNSKAP 2012

2/13 ÅRSBERETNING 2012

3/13 NOTAT TIL POLITISKE ORGANER I ENEBAKK VEDR. BRANNSTASJON

4/13 MIDLERTIDIG BRANNSTASJON I ENEBAKK

5/13 MØTEPLAN FOR STYRET

6/13 REFERATSAKER