Styremøte 22.10.2014

Dokumenter
Protokoll

SAK 23/14 2 TERTIAL RAPPORT
SAK 24/14 LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE OG LOKALE FORHANDLINGER
SAK 25/14 REFERATSAKER

 

Styremøte 26.08.2014

Dokumenter
Protokoll

SAK 17/14 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSEREGIONEN (FMBR)
SAK 18/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015
SAK 19/14 SAKSFREMLEGG - ENEBAKK BRANNSTASJON
SAK 20/14 PROSJEKTSTILLING KS BEDRIFT
SAK 21/14 TVANGSMULKT - TROLLÅSVEIEN 4
SAK 22/14 REFERATSAKER

 

Styremøte 20.05.2014

Dokumenter
Vedlegg: Rapport; sammenslått brannvesen FMBR
Protokoll

Sak 8/14 ANSATTES REPRESENTASJON I STYRET
Sak 9/14 ÅRSRAPPORT OVER VERNE OG MILJØARBEIDE 2013
Sak 10/14 REVISJONSBERETNING OG REVISJONSRAPPORT – ÅRSREGNSKAP 2013
Sak 11/14 LEDERSAMLING – unntatt offentlighet, jfr Offentleglova §23
Sak 12/14 STATUS ENEBAKK BRANNSTASJON
Sak 13/14 1 TERTIALRAPPORT
Sak 14/14 RAPPORT; SAMMENSLÅTT BRANNVESEN I FOLLO- OG MOSSEREGIONEN
Sak 15/14 VEKTERTJENESTER – unntatt offentlighet, jfr Offentleglova §23

Styremøte 12.02.2014

Dokumenter
Protokoll

1/14 ÅRSREGNSKAP 2013
2/14 ÅRSBERETNING 2013
3/14 VEKTERTJENESTER
4/14 HØRINGSSVAR BRANNSTUDIEN: FREMTIDENS BRANN- OG REDNINGSVESEN
5/14 BRANNRAPPORTERING 2013
6/14 PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2014
7/14 REFERATSAKER - 12.02.2014