En melding fra vaktselskap til nødalarmeringssentral om utløst brannalarm i privat bolig er i seg selv ikke en verifikasjon på at det har oppstått en brann. Dersom vaktselskap og alarmkunder vil være sikret en tjeneste som medfører utrykning fra et brannvesen ved automatisk utløst brannalarm i bolig, må dette avklares gjennom en privatrettslig avtale i det en slik tjeneste ikke anses å være en lovpålagt oppgave slik det følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 11e) om at brannvesenet skal være innsatsstyrke ved brann”.

Med bakgrunn i denne konklusjonen, har det blitt etabler noen privatrettslige avtaler som regulerer disse forholdene.

Har man ingen avtale med brannvesenet, vil 110-sentralen først spørre om dette gjelder en bekreftet brann. Kan man ikke bekrefte dette, får man et oppfølgings-spørsmål om man ønsker å bestille en utrykning hvor man kan bli ilagt et gebyr for unødig utrykning. 

I dag har Follo Brannvesen IKS - to (2) løpende avtaler som regulerer disse forholdene.

 1. Den eldste er en alarmavtale fra 2008 
  Her stilles det ingen spørsmål fra 110-sentralen når et vaktselskap informerer om en utløst brannalarm. Da rykkes det ut med nærmeste brannbil og situasjonen avklareres av brannmannskapene ved oppmøte. Brannmannskaper har direkte tilgang til nøkkelbokser, hvis disse er etablert. Gebyr for unødige utrykninger er en del av avtalen, så den trenger ikke å bli vurdert.
  NB! Denne avtalen fases ut i løpet av 2025 og det vil av den grunn, ikke bli inngått nye avtalepartnere i denne ordningen. Her har vi kun Sikring 24 som avtalepartner.
   
 2. Den nyeste alarmavtalen ble signert av Follo Brannvesen IKS i 2023 
  og er et samarbeide mellom boligalarmselskap, 110-sentraler og brannvesen (boligalarm brann).
  Det offisielle navnet på ordningen er “Samarbeidsordning og standard for manuell varsling av utløst branndetektorer (boligalarm) ” - Ordningen ble evaluert og justert i 2022 til versjon 2.0
  Denne avtalen definerer typetilfeller, hvor det som hovedregel vil bli gjort en utrykning etter avtalens pkt. 4.1 - 4.2 og 4.3 Det sendes også ut en vekter, som kan opptre på vegne av eier ved å gi adkomst til bolig. Gebyr for unødige utrykninger vurderes etter avtalens pkt. 4.3
  NB! Aktører fra boligalarm-markedet som er med i denne avtalen er: Sector Alarm AS, Verisure AS, Avarn Security og Securitas AS
  Ytterligere info om ordningen finner du her på NHO sine sider

Fra 2025 vil det kun være den ovenfor nevnte Samarbeidsordningen, som vil være eneste aktuelle alarmavtale mellom brannvesenet og boligalarmselskaper.