Ofte benyttes skoler, barnehager og andre offentlige bygg til overnatting. Disse har ikke samme sikkerhetsnivå som godkjente overnattingssteder og det skal derfor sendes melding om slik overnatting til brannvesenet - skjema for dette finner du nedenfor.

Meldingen bør være oversendt innen to uker før overnattingens skal finne sted.


Sikringstiltak

Brannsjefen har, med hjemmel i Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging, fastsatt de sikringstiltakene som er nødvendig ved overnatting i skoler/barnehager og idrettshaller:

-          Bygning hvor overnatting finner sted, skal være utstyrt med automatisk brannalarmanlegg.
-          Rom/lokaler som benyttes til overnatting skal være utstyrt med røykdetektor tilknyttet brannalarmanlegget.
-          Fra rom/lokaler hvor overnatting finner sted, skal det være adgang til to uavhengige rømningsveier.
-          Rømningsveiene skal være merket med gjennomlyst eller tilstrekkelig belyst markeringsskilt. I tilfelle den vanlige belysningen svikter skal slike skilt være  gjennomlyst eller belyst med et nødlysarrangement.
-          Branninstruks og rømningsplan skal være hengt opp på lett synlig sted i rom/lokale hvor overnatting finner sted.
-          Rømningsveiene skal være lett tilgjengelige, og fri for hindringer.
-          Røyking, og bruk av bar ild er ikke tillatt i bygningen ved overnatting.
-          Ansvarlig leder/nattevakter skal gjøres kjent med branninstruks, rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal, slokkeutstyr og bruken av dette, før overnattingen tar til.
-          Overnattingsgjestene skal gjøres kjent med brannvernbestemmelsene.
-          Ved eventuelle endringer på kontaktperson eller tidspunkt må ØSt 110 sentral IKS informeres på tlf. 64 91 31 00.
 

De som ønsker å ta i bruk skoler, barnehager eller idrettshaller til overnatting, skal forholde seg til eier/eiers representant for respektive bygg.

Eier/eiers representant skal sørge for at sikringstiltakene som nevnt ovenfor er etablert og fungerer som forutsatt, samt gjennomgå branninstruks, rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal, slokkeutstyr, og bruken av dette med ansvarlig leder for overnattingen.

Ansvarlig leder for overnattingen skal deretter gjennomgå branninstruks, rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal, slokkeutstyr, og bruken av dette med nattevaktene før overnattingen tar til.

Skjemaet for melding om overnatting sendes elektronisk, og ansvarlig for overnattingen bekrefter dermed at både eier/eiers representant og ansvarlig leder for overnattingen, å ivareta forholdenenevnt ovenfor. Skjemaet må sendes brannvesenet i god tid før den planlagte overnattingen.

I henhold til forskrift om brannforebygging § 4 er det eieren av et byggverk som har ansvar å ivareta brannvernet.