30.07.18 Det har kommet noe regn i helgen, men det er store lokale variasjoner. I noen områder medfører dette at brannsjefens anbefalinger for sikkerhetstiltak ved skogsdrift kan senkes til rødt, mens andre områder fortsatt defineres som mørkerødt. Det opplyses videre om at det er meldt minimalt med nedbør i tiden fremover, og faren vil raskt kunne øke til mørkerødt over hele området.

Brannvesenet anmoder om at aktivitet som kan forårsake brann ikke skal utføres. Det henvises til Brann og eksplosjonsvernloven §5, første ledd. Enhver plikter å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Det informeres om at skogbrannindeksen er veiledende. De spesielle forholdene som vi har i dag medfører at den faktiske faren er vesentlig høyere enn beskrevet i indeksen. Det er også STORE lokale variasjoner.

GRØNN – ingen spesiell skogbrannfare
1. Vanlig oppmerksomhet i forbindelse med steinskjæring og ved kjøring med kjetting og belter i blokkrik mark
2. Unngå søl med bensin/drivstoff og olje
3. Bålbrenning forbudt i perioden 15/4 til 15/9

 

ORANGE varsel – skogbrannfare (<70)
1. Større oppmerksomhetskrav
2. Alle krav under grønn gjelder
3. Skogbrannpakken fra Skogbrand forsiktig skal være tilgjengelig på hogstplassen

 

RØDT varsel – meget stor skogbrannfare (> 70)
1. Alle forholdsregler for orange varsel gjelder
2. Unngå drift i områder med blokkmark hvor det er stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter
3. Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale
4. Unngå drift på tørre furukoller
5. Ikke drift der skogbrann kan spre seg til bebyggelse
6. Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild
7. All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart
8. Drift i nord- og østvendte granlier, områder med dypt jordsmonn og i en del områder med god adkomst og god vanntilgang for brannslokking kan være gode alternativer
9. Drifter må ha god adkomst for brannslokking 
10. Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind
11. Ikke forlat hogstområdet før minst ½ time etter at driften er avsluttet for dagen

 


 

MØRKE RØDT – Ekstremt tørt (>150)    
1. Drift kan bare foregå i områder som beviselig har lavere brannfare
2. Brannsikkerheten bør økes ved å medbringe vannvogn/spredevogn eller pumpe fra lokal vannkilde og tilstrekkelig slangekapasitet til å dekke området der hogsten pågår 
3. Drifter må ha god adkomst for brannslokking 
4. Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind
5. Ikke forlat hogstområdet før minst ½ time etter at driften er avsluttet for dagen


I perioder med skogbrannfare vil meteorologiske institutt melde gjennom daglige oppdateringer om lokal skogbrannfare.
Skogbrannindeksen kan man finne på: yr/spesialvarsel/skogbrannindeks, supplert med meteorologiske data og kunnskap om forhold i de forskjellige områdene i skogen