Follo Brannvesen IKS (FBV) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Vår oppgave er å forvalte brann, feiing- og redningstjeneste for våre eierkommuner. Årlig rykker vi ut på nærmere 2000 oppdrag i distriktet.

Kommunene dekker et areal på 780 kvadratkilometer og har til sammen over 120.000 innbyggere. 

I 2015 fusjonerte de to tidligere brannvesnene i regionen. Nordre- og Søndre Follo brannvesen ble slått sammen til et interkommunalt selskap og fikk navnet Follo Brannvesen IKS (FBV). Dag Christian Holte ble tilsatt som daglig leder og Brannsjef i det nye brannvesenet som har over 130 ansatte.

Kart FBV

 

Organisasjonskart

 

 

Styrende organer

Follo brannvesen er et interkommunalt brannvesen, en selskapsform som betyr at flere kommuner har gått sammen og etablert et selskap de i fellesskap eier. Kommunene som eier Follo Brannvesen IKS er Nesodden, Frogn, Ski, Ås, Oppegård og Enebakk.

Lov om interkommunale selskaper av 1999 regulerer styringen av vår organisasjonsform. Det øverste organet er representantskapet hvor alle eierkommunene skal være representer. Her behandles og vedtas blant annet selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan samt at det gis instruksjoner og retningslinjer for selskapets virksomhet.

Representantskapet setter sammen et styre etter reglene i Lov om interkommunale selskaper §10. Styret har blant annet ansvar for å følge opp retningslinjer satt av representantskapet, årsbudsjetter og en hensiktsmessig organisering av selskapet. I vårt styre skal det være 8 medlemmer, hvorav to velges blant og av de ansatte og de øvrige av representantskapet.

Representantskapet i Follo Brannvesen IKS

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av representanter med personlige vararepresentanter.

Ordføreren i den enkelte deltakerkommune er kommunens representant i representant­skapet. Valget skjer for en periode på 4 – fire – år og følger kommunestyrets valgperiode. Medlemmer av styret eller daglig leder kan ikke velges inn som medlem av representantskapet.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Representantskapet skal godkjenne låneopptak og –vilkår. Videre må følgende arter saker som ellers ligger til styret, godkjennes av representantskapet:

·         behandling av årsberetning

Styrets leder og daglig leder har møteplikt og talerett i representantskapet, mens styrets øvrige medlemmer har møte- og talerett.

For perioden 2017 - 2019 består representantskapet av følgende medlemmer:

Navn

Funksjon

Kommune

 

Øystein Sletta

Leder

Enebakk

 

Hanne Opdan

Nestleder

Ski

 

Odd Haktor Slåke

 

Frogn

 

Thomas Sjøvold

 

Oppegård

 

Ola Nordal

 

Ås

 

Truls Wickholm

 

Nesodden

 

 

Styret i Follo Brannvesen IKS

Styret skal ha 8 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Deltagerkommunenes 6 styremedlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Styret velges for 2 år i følge lov om interkommunale selskaper § 10. 

2 medlemmer velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen. 

Styret utarbeider forslag til årsbudsjett, som oversendes representantskapet for vedtak.

Styret ansetter daglig leder og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Øvrige ansatte tilsettes av styret eller den det bemyndiger. Styret har instruksjonsmyndighet ovenfor daglig leder. Styret, sammen med daglig leder, har arbeidsgiveransvar for de ansatte i virksomheten, og skal se til at arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven ivaretas. Representant valgt av og blant styrets medlemmer fra deltakerne, ivaretar sammen med daglig leder selskapets interesser under lokale forhandlinger.

Styret består av følgende medlemmer: 

Navn

Funksjon

Vara

Bente Hedum

Leder 

Thore Vestby

Nina Ramberg 

Nestleder

Knut Oppegård

Joar Solberg

 

Kathrine Behrset

Inger Johanne Bjørnstad

 

Vidar Kolstad

Georg Stub

 

Torunn Olsen

Bård Martin Tollefsen

 

Audun Fiskvik

Joakim Tveter

Ansattes representant

Lino Inversini

Petter Narvesen Ansattes representant

Tore Støkken