Representantskapet i Follo Brannvesen IKS

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av representanter med personlige vararepresentanter.

Ordføreren i den enkelte deltakerkommune er kommunens representant i representant­skapet. Valget skjer for en periode på 4 – fire – år og følger kommunestyrets valgperiode. Medlemmer av styret eller daglig leder kan ikke velges inn som medlem av representantskapet.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Representantskapet skal godkjenne låneopptak og –vilkår. Videre må følgende arter saker som ellers ligger til styret, godkjennes av representantskapet:

·         behandling av årsberetning

Styrets leder og daglig leder har møteplikt og talerett i representantskapet, mens styrets øvrige medlemmer har møte- og talerett.

For perioden 2017 - 2019 består representantskapet av følgende medlemmer:

Navn

Funksjon

Kommune

Øystein Sletta

Leder

Enebakk

Hanne Opdan

 

Ski

Odd Haktor Slåke

 

Frogn

Thomas Sjøvold

 

Oppegård

Ola Nordal

 

Ås

Truls Wickholm

 

Nesodden

Styret i Follo Brannvesen IKS

Styret skal ha 8 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Deltagerkommunenes 6 styremedlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Styret velges for 2 år i følge lov om interkommunale selskaper § 10. 

2 medlemmer velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen. 

Styret utarbeider forslag til årsbudsjett, som oversendes representantskapet for vedtak.

Styret ansetter daglig leder og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Øvrige ansatte tilsettes av styret eller den det bemyndiger. Styret har instruksjonsmyndighet ovenfor daglig leder. Styret, sammen med daglig leder, har arbeidsgiveransvar for de ansatte i virksomheten, og skal se til at arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven ivaretas. Representant valgt av og blant styrets medlemmer fra deltakerne, ivaretar sammen med daglig leder selskapets interesser under lokale forhandlinger.

Styret består av følgende medlemmer: 

Navn

Funksjon

Vara

Bente Hedum

Leder 

Thore Vestby

Nina Ramberg 

Nestleder

Knut Oppegård

Joar Solberg

 

Kathrine Behrset

Inger Johanne Bjørnstad

 

Vidar Kolstad

Georg Stub

 

Torunn Olsen

Bård Martin Tollefsen

 

Audun Fiskvik

Joakim Tveter

Ansattes representant

Lino Inversini

Petter Narvesen

Ansattes representant

Tore Støkken