Follo brannvesen er et interkommunalt brannvesen, en selskapsform som betyr at flere kommuner har gått sammen og etablert et selskap de i fellesskap eier. Kommunene som eier Follo Brannvesen IKS er Nesodden, Frogn, Ås, Nordre Follo og Enebakk.

Lov om interkommunale selskaper av 1999 regulerer styringen av vår organisasjonsform. Det øverste organet er representantskapet hvor alle eierkommunene skal være representer. Her behandles og vedtas blant annet selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan samt at det gis instruksjoner og retningslinjer for selskapets virksomhet.

Representantskapet setter sammen et styre etter reglene i Lov om interkommunale selskaper §10. Styret har blant annet ansvar for å følge opp retningslinjer satt av representantskapet, årsbudsjetter og en hensiktsmessig organisering av selskapet. I vårt styre skal det være 8 medlemmer, hvorav to velges blant og av de ansatte og de øvrige av representantskapet.

Representantskapet i Follo Brannvesen IKS

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av representanter med personlige vararepresentanter.

Ordføreren i den enkelte deltakerkommune er kommunens representant i representant­skapet. Valget skjer for en periode på 4 – fire – år og følger kommunestyrets valgperiode. Medlemmer av styret eller daglig leder kan ikke velges inn som medlem av representantskapet.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

Representantskapet skal godkjenne låneopptak og –vilkår. Videre må følgende arter saker som ellers ligger til styret, godkjennes av representantskapet:

·         behandling av årsberetning

Styrets leder og daglig leder har møteplikt og talerett i representantskapet, mens styrets øvrige medlemmer har møte- og talerett.

For perioden 2019 - 2023 består representantskapet av følgende medlemmer:

Navn

Funksjon

Kommune

Truls Wickholm

Leder

Nesodden

Hanne Opdan

N. leder

Nordre Follo

Hans Kristian Raanaas

 

Frogn

Ola Nordal

 

Ås

Hans Kristian Solberg

 

Enebakk

Styret i Follo Brannvesen IKS

Styret skal ha 8 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Deltagerkommunenes 6 styremedlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Styret velges for 2 år i følge lov om interkommunale selskaper § 10. 

2 medlemmer velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen. 

Styret utarbeider forslag til årsbudsjett, som oversendes representantskapet for vedtak.

Styret ansetter daglig leder og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Øvrige ansatte tilsettes av styret eller den det bemyndiger. Styret har instruksjonsmyndighet ovenfor daglig leder. Styret, sammen med daglig leder, har arbeidsgiveransvar for de ansatte i virksomheten, og skal se til at arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven ivaretas. Representant valgt av og blant styrets medlemmer fra deltakerne, ivaretar sammen med daglig leder selskapets interesser under lokale forhandlinger.

Styret består av følgende medlemmer: 

Navn Funksjon
Malin Stensønes Leder
Svein Kamfjord Nest leder
Jannecke Wold Styremedlem
Bård Martin Tollefsen Styremedlem
Audun Fiskvik Styremedlem
Kristin Merethe Rein valgt av ansatte
Tore Sestøl valgt av ansatte
Mina Mjærum Johansen 1 vara
Merete Bellingmo 2 vara
  3 vara
  1 vara valgt av ansatte
  2 vara valgt av ansatte