Frogn kommune har vedtatt en lokal forskrift med formål om å bidra til vern av liv, helse, miljø og materielle verdier i den bevaringsverdige tette trehusbebyggelsen og omegn. Forskriften forbyr all bruk av fyrverkeri klasse II, III og IV innenfor lokal forbudssone. Den lokale forbudssonen tilsvarer planområdet for reguleringsplanen «Antikvarisk spesialområdet for Drøbak», av 13. november 2000. Området er merket innenfor sort stiplet linje i kartene nedenfor. Hele forskriften finner du her.

Fyrverkeriklasser

Klasse II - Markfyrverkeri samt mindre romerkse lys, soler og annet fyrverkeri med begrenset fareområde

Klasse III - Raketter, luftbomber, ildbeger og større romerske lys og bombebatterier etc.

Klasse IV - Profesjonelt Displsy-fyrverkeri

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 1-3

Dispensasjon

Ved særlige anledninger kan det gis tillatelse til oppskyting av fyrverkeri i forbudssonen etter skriftlig søknad. Det er et krav at oppskyting av fyrverkeriet utføres av personer med kompetansebevis fra det organ DSB utser til å tildele slike. Myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse etter denne bestemmelsen er delegert til Brannvesenet ved Brannsjefen. Søknad for slik dispensasjon finner du her.