Dagens status: Aktsomhetsplikt, Tillatelse

 


Tillatelse til å gjøre opp åpen ild

Rettslig grunnlag
Det følger av forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd at det i perioden 15.april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. "I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

Ett av unntakene fra hovedregelen om forbud er at man kan få tillatelse av kommunen. Etter delegert myndighet fra kommunene, behandler Follo Brannvesen søknader for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Follo Brannvesen har ikke vurdert brenningen opp mot tilgrensende regelverk som forurensingsloven eller naturmangfoldloven. 

Brannvesenets vurdering av den generelle skogbrannfaren
Follo Brannvesen har kontrollert den generelle skogbrannfaren i vårt distrikt. Siden fareindeksen ikke viser særlig skogbrannfare gis det nå tillatelser til å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

Brannvesenet har ikke foretatt en konkret brannfaglig vurdering knyttet til det spesifikke stedet, måten eller det tidspunkt du skal gjøre opp ild. Denne vurderingen må du foreta selv. Brannvesenet har ikke mulighet til å foreta vurderingen for deg fordi det kan være store lokale forskjeller vi ikke har mulighet til å kontrollere. Er du usikker bør du la være å gjøre opp ild.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Brenningen må skje på en forsvarlig måte slik at det ikke oppstår skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Herunder må terreng, vær- og vindforhold vurderes.
  • Nødvendig slokkeutstyr holdes i beredskap og bålet må være fullstendig slukket før man forlater det. Sjekk for glør slik at ilden ikke kan blusse opp igjen.
  • Vær oppmerksom på at det kan være tørt i jorda. Røtter kan spre varme, som kan føre til brann. 
  • Ansvarshavende er ansvarlig for brannsikkerheten og eventuelle skade som brenningen måtte forårsake.

Du har ansvaret
Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er til enhver tid forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann, og du må aldri forlate oppgjort ild før den er helt slokket. 

Aktsomhetsplikten fører til at du alltid er ansvarlig når du gjør opp ild, uansett hvor du er og når det er. Dette gjelder uavhengig av om du har fått tillatelse fra brannvesenet.

Det betyr at du må gjøre en vurdering av forsvarligheten av å gjøre opp ild før du tenner opp. 

Du må selv kontrollere skogbrannfaren på https://skogbrannfare.met.no/ før du gjør opp ild i tilfelle faren har endret seg den siste tiden. Ved brudd på aktsomhetsplikten kan du straffes med bot eller fengsel.

For mer info knyttet til å gjøre opp ild, se www.follobrannvesen.no/gjoere-opp-ild-utendoers.613524.no.html