Den generelle aktsomhetsplikten

Alle som gjør opp ild må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele året og over alt. Er du usikker på om du bør tenne opp, la heller være. Før du tenner opp setter vi stor pris på om du ringer 110-sentralen på telefon 64 91 31 00 slik at vi unngår unødige utrykninger. 

Brudd på den generelle aktsomhetsplikten kan straffes med bøter eller fengsel. 

Følg med på skogbrannfarevarselet og følg tips og råd fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Forbud fra 15. april til 15. september (sommerhalvåret)

Fra 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Forbudet gjelder for eksempel engangsgrill, primus og bål. Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark.  Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder.

"I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

Den generelle aktomshetsplikten er alltid gjeldende - både i perioden med forbud og resten av året. 

15. september til 14. april (vinterhalvåret)

I denne perioden gjelder ikke forbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen innmark. Brannvesenet kan innføre forbud også i vinterhalvåret. Et slikt forbud vil bli annonsert på nettsidene våre. 

Vi oppfordrer alle som skal gjøre opp ild utendørs til å følge med på skogbrannfarevarselet og følg tips og råd fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Husk at den generelle aktsomhetsplikten og eventuelle lokale reguleringer også gjelder i vinterhalvåret.

Lokale reguleringer - Helse, miljø og forurensning

Den generelle aktsomhetsplikten og forbudet fra 15. april til 15. september er basert på hjemler i brann-lovgivningen. Å brenne innebærer mer enn brannfare – man må også ta andre hensyn, som helse, miljø og forurensning. 

Helse, miljø og forurensning faller ikke under brann-lovgivningen. Det er derfor opp til den enkelte kommune å lage regler som ivaretar dette.  4 av våre kommuner har egne forskrifter som regulerer åpen brenning utendørs og brenning av avfall i småovner, basert på helse, miljø og forurensning. I Nordre Follo er det ikke en slik forskrift. 

Lokal forskrift for
Enebakk
Frogn
Nesodden
Ås 

 

 

 

 

 

 

Merk at også andre lokale reguleringer kan gjelde – ta kontakt med din kommune.

Grill- og bålplasser

I kommunene Follo Brannvesen dekker finnes det ikke godkjente grill- og bålplasser. Grunnen til det er aktsomhetsplikten som gjelder over alt og hele tiden. Det vil si at den som tenner opp må gjøre det på en forsvarlig og sikker måte, uansett. Fra 15. april til 15. september må man også ta hensyn til forbudet i skog og mark, og eventuelle unntak.

Enkelte steder finnes det tilrettelagte bålplasser, gjerne med utepeiser eller lignende. Plassene er typisk tilrettelagt av grunneier eller kommunen. Disse plassene har ingen godkjenning fra brannvesenet og har de samme reglene som andre steder. 

Totalforbud

Hvis brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan det innføres totalforbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander når som helst i løpet av året og alle steder utendørs i kommunen. Dette vil kunne omfatte innmark, private hager, eller i skogen. Et totalforbud vil annonseres på nettsidene våre.

Tips og råd

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gir tips og råd til hvordan du kan gjøre opp ild utendørs på en sikker måte. Se sikkerhverdag.no.

Søke om å gjøre opp ild

Fra juni 2024 har Follo brannvesen endret sin rutine for å behandle søknader om å gjøre opp ild. Du må selv følge med på vår hjemmeside ved aktuelt brennings-tidspunkt for å se om det gis tillatelse eller avslag. Vi følger skogbrannfarevarselet og generell værhistorikk og vil endre status etter dette. 

Dagens status for tillatelse eller avslag finner du her.