Etter forskrift om brannforebygging § 17 skal kommunen etter behov sørge for feiing av røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. I tillegg til å feie røykkanaler gjennomfører feieren også boligtilsyn. Disse oppgavene tilfaller seksjon feiing og boligtilsyn i Follo Brannvesen

Fått varsel om feiing?

Vi sender ut varsel ved å legge lapp i postkassa eller sende sms ca en uke får feieren kommer. Har du fått et slik varsle kan du lese mer om hvordan du bør forbedrede deg her.

Har du fått feil sms er det mulig å endre og slette registrerte telefnonnummer på servicevarsling.no. Merk deg at dette vil endre utsendingen av sms-varsler for alle kommunale tjenester.

Hvis du vil endre tidspunkt for feiingen kan du gjøre det her. 

pipe på tak

Forberedelser

Til vi kommer er det noen viktige forberedelser som må gjøres:

 • Sørg for at alle ildsteder og spjeld er stenget i hele huset. Står dette åpent vil sotet fra pipa komme inn i huset
 • Ildtedet må ikke ha vært i bruk de siste 12 timene
 • Se til at det er lett tilgang til feie/sotluke
 • Skal feiingen skje fra loftet må det være noen hjemme som kan slippe feieren inn
 • Skal feiingen skje fra taket må det legges frem typegodkjent husstige og godkjent taksitge/stigetrinn må være montert på taket.  
 • Ved gesimshøyde over 5 meter eller ulendt terreng er det påbudt med stige/sklisikring

Etter Forskrift om brannforebygging §6 er det eiers ansvar å tilrettelgge for at feiing kan utføres på en trygg og forsvarlig måte.

Under besøket

 • Har du fått lapp i posten skal den nederste fliken rives av og henges på døren før kl 08.00 dagen det skal feies. Da vet vi at beskjeden om feiing er mottatt hvis det ikke er noen hjemme
 • Feiern skal ha tilgang til hele fyringsanlegget. Hvis du ikke er hjemme og feiingen kan skje fra taket, vil soten ende opp i bunnen av pipeløpet - du er da selv ansvarlig for å fjerne dette.

Krav til godkjent husstige og takstige/stigetrinn

Skal feiingen skje fra taket, kreves godkjent godkjent husstige og godkjent takstige/stigetrinn. Kravene er som følger:  

 • Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.

 • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.

 • Tak som har helling utover (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi pipen.

 • Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.

 • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.

Har bygget flere piper skal det enten være stige opp til hver pipe, eller det skal være sikker adkomst mellom pipene i form av gangbru eller lignende.

Videre gjelder følgende:

 • Der gesims-høyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.

 • Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert i henhold til monteringsanvisning.

 • På tak med to eller flere piper må det monteres enten typegodkjent takbru mellom pipene, eller det må finnes takstige til hver enkelt pipe. For takbru gjelder også typegodkjenning og montering i henhold til monteringsanvisning.

 • Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke godkjent. Det er også viktig at stigen er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak. Alt typegodkjent stigemateriell skal være merket med produsentens navn, varemerke, og identifikasjonsnummer, og skal være påført leverandørens merke. Det vil være en forutsetning for å få feiet at det finnes godkjent stigemateriell.

Alternativet til takstige kan være feieluke på loft.

Feiing og boligtilsyn dekkes av de kommunale avgiftene

Feiing og boligtilsyn dekkes av de kommunale avgiftene som settes av kommunen. Du kan finne oppdaterte prislister på din kommunes hjemmeside. 

Ekstra feiing og boligtilsyn

Vi utfører også ekstra feiing og boligtilsyn på forespørsel. Dette dekkes ikke av de kommunale avgiftene og må derfor betales i tillegg.

Prisliste for ekstra feiing og boligtilsyn finner du her.

For å bestille feiing og bolitilsyn utenom det vanlige intervallet kan du kontakte oss på:

Telefon: 64 85 10 00

Epost: feier@follobrannvesen.no

Endre tidspunkt for feiing

Hvis du vil endre tidspunktet for feiing kan du sende oss en henvendlelse via skjemaet du finner her.