Styrets ansvar

Styret har ansvar for å melde inn gassanlegget til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) før det tas i bruk. Det gjøres via Altinn.Boligblokk.jpg

Styret skal blant annet kunne fremlegge:

• dokumentasjon fra gasselskapet som viser at gassanlegget er konstruert, bygget, vedlikeholdt og kontrollert i samsvar med regelverket

• dokumentasjon av at anlegget driftes, vedlikeholdes og kontrolleres på en sikker måte

• situasjonsplan som gir en oversikt over plassering av tank, rør med videre.

• risikoanalyse på anlegget som er oppdatert ved eventuelle endringer

• beredskapsplan hvor også ulykker med gass er tatt med

• avtale med uavhengig kontrollør (teknisk kontrollorgan eller akkreditert inspeksjonsorgan) om systematisk tilstandskontroll av gassanlegget frem til den enkelte leilighet.

Beboernes ansvar

Beboer har ansvar for at anlegget i den enkelte leilighet kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig, og at apparater og utstyr brukes riktig og sikkert. Vedlikehold og kontroll kan utføres av samme firma så lenge nødvendig kompetanse er på plass. Den delen av gassanlegget som er inne i leilighetene behøver ikke kontrolleres av en uavhengig kontrollør.

Beboer har ansvar for:

• at det utføres vedlikehold/service og kontroll av anlegget inne i egen leilighet (må kunne dokumenteres)

• å studere monterings- og bruksanvisning før apparat og anlegg tas i bruk

• å være kjent med beredskapsplanen som foreligger for boligsameiet

• å være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forholdsregler

Gassflasker

Hvis det brukes gassflasker i den enkelte leilighet, er det viktig å være klar over reglene for bruk, vedlikehold og oppbevaring.

• Det er ikke tillatt å oppbevare propanflasker i kjeller eller loft. Flaskene skal oppbevares stående på stabilt underlag.

• Sørg for god lufting på terrasser hvor det oppbevares gass eller hvor rør for avgass fra gasspeis kommer ut.

• Sjekk slanger, koblinger og pakninger jevnlig, og bytt ut hvis det er tegn til lekkasje.

Regelverk og gode tips

Forskrift om håndtering av farlig stoff, regulerer bruk av gass i Norge. Regelverket stiller blant annet krav til eier og bruker i boligsameier med gassinstallasjoner og til løse gassflasker. Forskrift med veiledning og temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 1, utdyper kravene og ligger på www.dsb.no

sikkerhverdag.no kan du lese mer om gass i boligsameier.