Enten du leier eller leier ut bolig har du ansvar for brannsikkerheten. Lovverket fordeler ansvar mellom leietaker og huseier og vi kan i hovedsak oppsummere det slik: Huseier er ansvarlig for at sikkerhetsutstyret er på plass, mens leietaker må passe på at alt fungerer.  Under kan du lese nærmere om noen av hovedpunktene i lovverket. 

Røykvarslere

Boliger skal ha minst en røykvarsler pr etasje. Røykvarslere skal være godt hørbare inne i alle oppholdsrom og soverom, selv med dørene mellom rommene lukket. Vi anbefaler å installere seriekoblede røykvarslere. At de er sereikoblet vil si at hvis en varsler utløses vil alle varslerne aktiveres.

Det er utleiers ansvar at fungerende røykvarslere finnes i boligen, men det er leietakerens ansvar å kontrollere at de fungerer og å bytte batteriet.

Slokkeutstyr

Huseier skal sørge for at det er slokkeutstyr i boligen, og at disse tilfredsstiller gjeldene krav. I de fleste boliger brukes pulverapparat eller husbrannslange.

Slokkeutstyret skal kunne brukes i alle rom, pilen i manometeret skal peke på grønt og apparatet skal være plombert.

Rømingsveier

Hovedkravet er at alle boliger/boenheter skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Dersom boenheten er på bakkeplan med utgang direkte til det fri er dette tilstrekkelig. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Her er ulike alternative rømningsveier og hvilke krav som gjelder til disse.

Gjennom vindu

Hvis det er mindre enn 5 meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. Åpningen i vinduet må være minst 0,5 meter bred og minst 0,6 meter høy. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter. Vinduets underkant skal ikke være mer enn 1 meter over gulv med mindre det er tatt spesielle forholdsregler for å lette rømning gjennom vinduet. Vinduet bør ikke være takvindu. For hver etasje skal minimum annethvert rom ha rømningsvindu

Brannstige

Monterer du brannstige med ryggbøyle - et slags bur rundt stigen som sikrer at du ikke faller bakover - kan du bruke vindu som ligger til og med 7,5 meter over bakken som rømningsvei.

Monter stigen minst to meter fra vinduer i etasjen under. Hvis det brenner i etasjen under vil det være umulig å bruke stigen hvis den er montert for nær vinduet. Hvis du må ha stigen nærmere enn minimumsavstanden må du sette opp flammeskjerm som beskytter stigen ved brann.

Rømningsvei fra kjeller

Du kan rømme fra kjelleren via dør i kjellervegg som leder direkte ut til det fri. Et kjellervindu pluss en kjellertrapp opp til første etasje, med utgang videre ut på bakkeplan er også en mulig løsning. Vinduet må da være minst 0,5 meter bredt og minst 0,6 meter høyt. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter. 

Du kan ha andre mål på rømningsvindu fra kjeller som er godkjent etter eldre bygningsregler - sjekk med kommunen hvilke regler som gjaldt på oppføringstidspunktet.

Skal du bruke kjellervindu som rømningsvei må det ikke være fare for at snø kan tette igjen vinduet fra utsiden. Monter eventuelt varmekabler for å unngå denne risikoen.

Vinduet må være lett å rekke opp til fra innsiden, og lett å komme ut av. Husk at vinduer som åpnes ved å løfte oppover kan være vanskelige å rømme gjennom. Kjellervinduer som brukes som rømningsvei må ikke lede ut til rom eller sjakter som er vanskelig å klatre videre ut av

Huseier har ansvar for at boligen har tilfredsstillende rømningsveier. Leietakerens ansvar er å holde disse frie. Rømningsveiene må ikke blokkeres av esker og annet rot! 

Godkjent for utleie

Hvis boligen som leies ut er en egen utleiedel skal den være godkjent for utleie. Hvis det bare er rom i boligen som leies ut trenger utleier ikke en slik godkjenning.

Er du bekymret for brannsikkerheten i en utleiebolig?

Har du spørsmål om brannsikkerhet kan du lese mer på nettsidene våre eller ta kontakt med oss på telefon 64 85 10 00.

Er du bekymret for brannsikkerheten hos noen du kjenner?  I så fall håper vi du tar brannsikkerheten på alvor og sender oss en bekymringsmelding via skjema du finner her. Om du ønsker kan du være anonym! 

Huseiers ansvar

  • Sørge for at det er røykvarslere i boligen. Minst én pr etasje og at de er godt hørbare inne på soverom og oppholdsrom, selv med dørene lukket
  • Se til at boligen har slokkeutstyr som tilfredsstiller lovkravene
  • Se til at rømningsveier tilfredsstiller lovkravene

Leietakers ansvar

  • Vedlikeholde slokkeutstyr og røykvarslere. Eksempelvis ved å bytte batteri i varsleren.
  • Si ifra til huseier hvis det er noe galt med slokkeutstyret eller røykvarsleren
  • Holde rømningsveier frie