Midlertidig stans av feiing

August 2022 - Midlertidig stans av arbeid i høyden.  Brannsjefen har midlertidig stanset arbeid i høyden ifbm feieroppgaver på tak. Tiltaket kommer som følge av mangler på utstyr, opplæring og prosedyrer. Det er iverksatt utbedringstiltak, og vi forventer å kunne gjennoppta feiing medio oktober.  

Hva er feiing og boligtilsyn?

Etter forskrift om brannforebygging § 17 skal kommunen sørge for at fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk blir feiet og ført tilsyn med. Denne kommunale plikten er delegert til brannvesenet ved brannforebyggerne. Brannforebyggerne er de samme som mange kjenner som feiere. Yrket fikk ny tittel i 2021 og heter etter det brannforebygger.

Når brannforebyggerne kommer, gjennomfører de enten feiing eller tilsyn. Som regel gjennomfører de feiinger i sommerhalvåret og tilsyn i vinterhalvåret.

Feiing foregår fra taket og vi trenger ikke å komme inn. Du trenger heller ikke være til stede, så lenge du har gjort forberedelsene nevnt i denne artikkelen. Unntaket er hvis vi feier fra loftet - da må vi inn og noen må være til stede. Brannforebyggerne senker et verktøy kalt kreis ned i skorsteinen for å fjerne sot og andre partikler fra skorsteinsløpet.

Under tilsyn vil vi gjennomføre en innvendig kontroll av fyringsanlegg, skorsteiner, ildsted, slokkemidler, røykvarslere og rømningsveier. Tilsyn fokuserer på at alt er tilfredsstillende bygget, montert, kontrollert og vedlikeholdt for at det skal være trygt å bruke.

Hvor ofte kommer vi?

Feiing og tilsyn er behovsprøvd etter reglene i forskrift om brannforebygging i § 17. Det vil si at brannforebyggerne gjør en vurdering i etterkant av hvert besøk. Ut ifra vurderingen bestemmes intervallet til neste besøk.

Intervallet settes normalt til 2, 4, 6, eller 8 år avhengig av blant annet fyringsmønster, byggverkets alder og tekniske tilstand.

Feiing og tilsyn i fritidsboliger og hytter

Formuleringen i forskrift om brannforebygging § 17 gjelder alle byggverk, også fritidsboliger. Det vil si at brannforebyggerne også besøker fritidsboliger og setter intervaller på samme måte som med ordinære boliger.

Koster feiing og boligtilsyn noe?

Feiing og tilsyn etter intervallet brannforebyggerne har satt er dekket av de kommunale avgiftene.

Om du ønsker ekstra tjenester utover dette faktureres det etter gjeldede satser. En oversikt over tjenester og priser finnes her.

Kommunale avgifter

Feiing og tilsyn dekkes som nevnt av de kommunale avgiftene. Det er kommunen som fastsetter og krever inn avgiftene og brannvesenet er ikke involvert i dette.

Har du spørsmål til kommunale avgifter må du kontakte kommunen.

Takstige og stigetrinn

For at feiing fra tak skal være trygt for våre ansatte gjelder flere HMS krav. Kravene er hjemlet i blant annet:

 • Arbeidsplassforskriften §§ 2-5 og 6-5
 • Forskrift om utførelse av arbeid §§ 17-6 og 17-21
 • Våre interne HMS regler og risikovurderinger

 

Skal feiingen skje fra taket, kreves godkjent takstige/stigetrinn. Kravene er som følger: 

 • Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.
 • Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
 • Tak som har helling utover 6 grader, skal ha fastmontert stige opp forbi pipen.
 • Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
 • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.
 • Har bygget flere piper skal det enten være stige opp til hver pipe, eller det skal være sikker adkomst mellom pipene i form av gangbru eller lignende.

 

Videre gjelder følgende:

 • Der gesims-høyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
 • Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert i henhold til monteringsanvisning.
 • På tak med to eller flere piper må det monteres enten typegodkjent takbru mellom pipene, eller det må finnes takstige til hver enkelt pipe. For takbru gjelder også typegodkjenning og montering i henhold til monteringsanvisning.
 • Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke godkjent. Det er også viktig at stigen er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak. Alt typegodkjent stigemateriell skal være merket med produsentens navn, varemerke, og identifikasjonsnummer, og skal være påført leverandørens merke. Det vil være en forutsetning for å få feiet at det finnes godkjent stigemateriell.
 • Alternativet til takstige kan være feieluke på loft.

Har du flere spørsmål?

Kontakt oss på telefon 64 85 10 00 eller send en epost til post@follobrannvesen.no.