Styret har ansvar for internkontroll

Gjennom Internkontrollforskriften er alle virksomheter, inkludert boligselskaper, pliktig å utøve internkontroll. Internkontroll er definert i § 3 som «Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen».

Den som er ansvarlig for virksomheten plikter å sørge for at internkontroll gjennomføres. Som regel vil denne plikten påhvile styret, som dermed har ansvar for den samlede bygningsmassen og for fellesarealene.

Selv om ansvarsområdet er stort, er det ikke meningen at styret skal innføre en komplisert og arbeidskrevende internkontroll. Omfanget og innholdet i internkontrollen skal tilpasses boligselskapets størrelse, aktiviteter og bygningsmessige forhold. For øvrig skal arbeidet gjøres så enkelt og forståelig som mulig. Visse deler av HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig. Internkontrollforskriftens § 5, andre ledd beskriver styrets ansvar i nærmere detaljer.

Mer informasjon

Norsk brannvernforening har utarbeidet en brosjyre som hjelper boligselskaper med å etablere og drifte internkontroll og HMS arbeid.  Se - Ta sikkerheten på alvor

Forebyggende brannvern i boligselskap

Retningslinjer for felles garasjeanlegg