Salg- og markedsavdelingen holder kurs og øvelser, i hovedsak på Brannvesenet sitt eget øvingsområde - Kompetansesenteret i Teglveien 29. Her har vi klasserom og innvendige treningsfasiliteter, samt utendørs områder for de praktiske øvelsene.

NB! Våre kurs og øvelser er standardisert, og baserer seg av den grunn ikke på den aktuelle virksomhet/bedrift sine rutiner og sikkerhetsarbeider (sårbarhet/risiko).

I Forskrift om brannforebygging Kapittel 2 (§§ 4-10) 
- beskriver forebyggende pliktene for eier av byggverket.
Synes du at det er komplisert å forstå eiers forpliktelser, er det en utdypning i Veiledning til forskrift om brannforebygging  kapittel 2 - hvor det er mye lettere å forstå hva som er/ikke er eiers plikter.

I Forskrift om brannforebygging Kapittel 3 (§§ 11-13) 
- beskriver forebyggende plikter for bruker av byggverket.
I veiledning nevnt ovenfor, i kapittel 3 - får du en bedre forklaring og forståelse av hva som er brukers plikter. 
Ved å lese kapittel 2 og 3 i veiledningen, får du en god forståelse av hva som er eiers plikter og hva som er brukers plikter. 

  1. I prinsippet kan du tenke at eiers plikter er i forhold til det tekniske ved byggverket og brukers plikter er i forhold til de som oppholder seg i eller benytter bygget.
  2. Som bruker skal du utarbeide planer og tiltak, basert på de krav som gjelder for byggverket - altså, basert på eiers plikter. (§12)
  3. Dette innebærer en dokumenterbar og ofte en differensiert opplæring/øvelse for alle ansatte/brukere i virksomheten. 

Eier skal kjenne til krav til brannsikkerhet og ha kunnskap om bygningsdeler o.l. som oppdager/begrenser brann og sørge for at disse virker.  
Brukers oppgaver som er tillagt den aktuelle virksomhet/bedrift og som spesielt berører kurs og øvelser, er beskrevet i:

Forskrift om brannforebygging

  • § 12 b. rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket
  • § 12 c. rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann
  • § 12 annet ledd. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset risikoen for brann som følger av virksomhetens bruk av byggverket.
  • § 13. En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 11 og § 12 er oppfylt.

Et sentralt begrep i forskriftene nevnt ovenfor er at det skal gjennomføres brannøvelser og opplæring av alle ansatte. Omfang, innhold og antall brannøvelser vil variere og må tilpasses i forhold til kompleksitet, oversiktlighet osv. Et eksempel kan være sykehus som må gjennomføre både teoretiske og praktiske øvelser og opplæring for sine ansatte. I praksis vil de måtte gjennomføre mange forskjellige ovelser og opplæringsmoduler, da de ansatte har mange ulike roller i en brannsituasjon.

Dette medfører at det er du som eier/bruker, eller bare som bruker - som skal etablere de nødvendige planer, rutiner og instrukse. for så å sørge for gjennomføringen av de etablerte planene i forhold til avdekket omfang og etter den hyppighet som rutinene og instruksene tilsier. 

Dette er forhold som også er beskrevet i Brann- og eksplosjonsvernloven § 8. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid - samt i Internkontrollforskriften § 5. Krav til dokumentasjon.

Det som er beskrevet ovenfor er ditt ansvar som eier/bruker. Forhold som i praksis betyr at du må gjennomføres en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
DSB har en Temaveiledning i risikoanalyse som er et godt utgangspunkt for dette (se kapittel 3). Eller du kan finne mange gode maler om du søker etter ROS-analyser på nett.